Analiza metylacji


Aleksandra Brodecka   Marcin Kosiński

                                                    

12 Grudnia, 2016

Plan prezentacji

Plan prezentacji

 • Cel analizy
 • Format danych (raw i dostosowane do methylKit)
 • methylKit - podstawy
 • methylKit - wykresy
 • analiza docelowa
  • na regionach długości tysiąc
  • na regionach odpowiadających genom
 • Prezentacja aplikacji

Cel analizy

Cel analizy

Znalezienie regionów o zróżniocowanym stopniu metylacji (ang. Differentially methylated regions).

Współpraca z prof. Płoskim
(Zakład Genetyki Medycznej WUM).

Przykład analizy

W badaniu opublikowanym w 2013 roku dokonano porównania stopnia metylacji u kobiet z osteoporozą i kobiet z chorobą zwyrodnieniową stawów. Odkryto około 250 regionów o zróżnicowanym stopniu metylacji. Były to głównie regiony kodujące czynniki transkrypcyjne, które biorą udział w różnicowaniu komórek i tworzenie szkieletu, co sugeruje, że stopień metylacji może istotny przy tworzeniu tych zaburzeń.

Postać danych

Postać danych

Dwie próbki pochodzące od jednej pacjentki
EK - komórka nie poddana chorobie - ponad 6mln rekordów,
EU - komórka poddana chorobie - 11 mln rekordów.

 • postać danych przed tranformacją:
CHROM POS REF ALT DP AF meth unmeth
chrM 106 G C 9 1 0 9
chr1 2198933 C G 23 0.3478 15 8
chrY 9269317 C G 1 1 0 1
 • postać danych po transformacji:
chr start end coverage.EK met.EK coverage.EU met.EU
chr1 15513 15513 23 1.00 22 1.00
chrY 59033091 59033091 99 0.67 166 0.77
chr20 3139367 3139367 28 0.75 26 0.76
 • jedna próbka - ponad 2 mln rekordów

Pakiet methylKit

Podstawowe funkcje

Wczytywanie danych: (muszą być specjalniej postaci! )

file.list <- list("Sample_40092EK.tab",
         "Sample_40092EU.tab")
myobj <- methRead(file.list, sample.id = list("EK", "EU"),
         assembly = "hg18", treatment = c(1, 0), 
         context = "CpG")

Łączenie próbek:

meth <- unite(myobj)

Analiza
Regiony o zróżnicowanej metylacji

Okna o długości tysiąc

 1. Podział danych na regiony. Każda grupa \((chr, tiles)\) spełnia warunki: \[chromosom = chr, start >= tiles * 1000, end <= (tiles + 1)*1000\]

 2. Dla każdej grupy wykonuję test Wilcoxona dla par obserwacji:

 • \(d_i = met_{EK_i} - met_{EU_i}\) (iid, symetryczne względem mediany = \(\theta\))
 • rangowanie \(R_i\) zbioru: \(|d_1|, \ldots |d_n|\)
 • statystyka: \(W^+\) suma \(R_i\), dla których \(d_i > 0\) (przybliżana r. normalnym)
 • \(H_0: \theta = 0\)
 • \(H_1: \theta \neq 0\)

Okna o długości tysiąc
Linki

Przykładowe wyniki:

Analiza
Regiony odpowiadające genom

Jak znaleźć regiony odpowiadające genom?

How can I get the chromosomal location of a list of genes? -> bioMart

library(biomaRt)
ensembl <- useMart("ensembl",
          dataset = "hsapiens_gene_ensembl")
# head(listAttributes(ensembl),50)
attributes <- c('chromosome_name', 'start_position', 'end_position',
        'gene_biotype', 'hgnc_id', 'hgnc_symbol')
# head(listFilters(ensembl),20)
genes <- getBM(attributes = attributes, mart = ensembl, 
        filter = c('chromosome_name'), value = c(1:22,"X", "Y", "M"))
genes_hgnc <- dplyr::filter(genes, hgnc_symbol != "")
chromosome_name start_position end_position gene_biotype hgnc_id hgnc_symbol
5 85762559 85763138 processed_pseudogene HGNC:36410 RPS2P25
2 222503883 222504843 processed_pseudogene HGNC:38555 GAPDHP49
8 81807772 81808726 processed_pseudogene HGNC:48765 HNRNPA1P36
9 96928310 96940253 protein_coding HGNC:23449 NUTM2G
13 22696023 22696574 processed_pseudogene HGNC:3994 FTH1P7
8 122769274 122770150 processed_pseudogene HGNC:21261 CDK5P1

Jak znaleźć pokrycia odczytów w genach?

how to find interval overlaps in r -> Finding overlap in ranges with R

overlaps_find_1 <- findOverlaps(
 as(analysis1[[1]], "GRanges"), # myobj[[1]]
 as(genes_hgnc, "GRanges"),
 type = "within")
cbind(
 genes_hgnc[subjectHits(overlaps_find_1), ],
 as.data.frame(
  as(analysis1[[1]], "GRanges")
        )[queryHits(overlaps_find_1), c(2,6:8)] %>%
  dplyr::rename(base = start) %>%
  mutate(group = "EK")
 ) -> EK

An Introduction to the GenomicRanges Package

seqnames start end gene_biotype hgnc_id hgnc_symbol base coverage numCs numTs group
chr1 825138 859446 processed_transcript HGNC:49377 LINC01128 825448 36 20 16 EK
chr1 825138 859446 processed_transcript HGNC:49377 LINC01128 825449 13 0 13 EK
chr1 825138 859446 processed_transcript HGNC:49377 LINC01128 825626 35 31 4 EK
chr1 825138 859446 processed_transcript HGNC:49377 LINC01128 825627 13 9 4 EK
chr1 825138 859446 processed_transcript HGNC:49377 LINC01128 825684 36 28 8 EK
chr1 825138 859446 processed_transcript HGNC:49377 LINC01128 825685 13 11 2 EK

Jak znaleźć zróżnicowane geny?

EK_EU %>% # dplyr::bind_rows(EK, EU)
 filter(hgnc_symbol %in% genes_names) %>% # > 100 odczytow w EK i EU
 group_by(hgnc_symbol) %>%
  do(mod = glm(cbind(numCs, numTs) ~ group+as.factor(base), data =.,
     family = "binomial")) -> models
models %>% do(data.frame(
        var = names(coef(.$mod)),
        coef(summary(.$mod)))) %>%
 filter(var == "groupEU") -> res_do
# + troche brudnego przerabiania
Estimate pval hgnc_symbol chromosome_name start_position end_position gene_biotype hgnc_id pval.adj EK_reads_in_gene EU_reads_in_gene
0.8717109 0 CYSTM1 5 140174642 140282052 protein_coding HGNC:30239 0 752 952
1.7999432 0 PIK3R5 17 8878911 8965712 protein_coding HGNC:30035 0 253 281
1.2661603 0 LINC01121 2 45164870 45323295 processed_transcript HGNC:49266 0 513 637
2.0360239 0 ZNF385C 17 42025576 42098479 protein_coding HGNC:33722 0 260 293
-0.4512390 0 PRDM16 1 3069168 3438621 protein_coding HGNC:14000 0 2766 3162
2.1870519 0 CYP2F1 19 41114432 41128366 protein_coding HGNC:2632 0 118 143