mstate: przygotowanie danych, estymacja i predykcja w modelach wielostanowych


Marcin Kosiński

      

24 Października, 2016

Model wielostanowy

Model wielostanowy

Model wielostanowy - macierz przejść

library(mstate)
(transMat(list(c(2,3,5,6), c(4,5,6), c(4,5,6), c(5,6), c(), c()),
 names=c("Tx", "Rec", "AE", "Rec+AE", "Rel", "Death")) -> tmat)
    to
from   Tx Rec AE Rec+AE Rel Death
 Tx   NA  1 2   NA  3   4
 Rec  NA NA NA   5  6   7
 AE   NA NA NA   8  9  10
 Rec+AE NA NA NA   NA 11  12
 Rel  NA NA NA   NA NA  NA
 Death NA NA NA   NA NA  NA

Pytanie badawcze

Pytanie badawcze

Efekt zmiennych w każdym z możliwych przejść.

Dane - przygotowanie

Przykładowe Dane - ebmt4

data("ebmt4");head(ebmt4)
 id rec rec.s  ae ae.s recae recae.s rel rel.s srv srv.s   year agecl
1 1  22   1 995  0  995    0 995   0 995   0 1995-1998 20-40
2 2  29   1  12  1  29    1 422   1 579   1 1995-1998 20-40
3 3 1264   0  27  1 1264    0 1264   0 1264   0 1995-1998 20-40
4 4  50   1  42  1  50    1  84   1 117   1 1995-1998 20-40
5 5  22   1 1133  0 1133    0 114   1 1133   0 1995-1998  >40
6 6  33   1  27  1  33    1 1427   0 1427   0 1995-1998 20-40
 proph       match
1  no no gender mismatch
2  no no gender mismatch
3  no no gender mismatch
4  no  gender mismatch
5  no  gender mismatch
6  no no gender mismatch

Przykładowe Dane - ebmt4

Kodowanie danych

msebmt <- msprep(
 data = ebmt4, trans = tmat, 
 time = c(NA, "rec", "ae", "recae", "rel", "srv"),
status = c(NA, "rec.s", "ae.s", "recae.s", "rel.s", "srv.s"),
 keep = c("match", "proph", "year", "agecl"))
msebmt[msebmt$id == 1, c(1:8, 10:12)]
An object of class 'msdata'

Data:
 id from to trans Tstart Tstop time status proph   year agecl
1 1  1 2   1   0  22  22   1  no 1995-1998 20-40
2 1  1 3   2   0  22  22   0  no 1995-1998 20-40
3 1  1 5   3   0  22  22   0  no 1995-1998 20-40
4 1  1 6   4   0  22  22   0  no 1995-1998 20-40
5 1  2 4   5   22  995 973   0  no 1995-1998 20-40
6 1  2 5   6   22  995 973   0  no 1995-1998 20-40
7 1  2 6   7   22  995 973   0  no 1995-1998 20-40

Kodowanie danych 2

msebmt2 <- expand.covs(msebmt, longnames = FALSE,
            c("match", "proph", "year", "agecl"))
msebmt2[msebmt2$id == 1, -c(9:10, 12:48, 61:84)]
An object of class 'msdata'

Data:
 id from to trans Tstart Tstop time status   year year2.1 year2.2 year2.3
1 1  1 2   1   0  22  22   1 1995-1998    1    0    0
2 1  1 3   2   0  22  22   0 1995-1998    0    1    0
3 1  1 5   3   0  22  22   0 1995-1998    0    0    1
4 1  1 6   4   0  22  22   0 1995-1998    0    0    0
5 1  2 4   5   22  995 973   0 1995-1998    0    0    0
6 1  2 5   6   22  995 973   0 1995-1998    0    0    0
7 1  2 6   7   22  995 973   0 1995-1998    0    0    0
 year2.4 year2.5 year2.6 year2.7 year2.8 year2.9 year2.10 year2.11 year2.12
1    0    0    0    0    0    0    0    0    0
2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
3    0    0    0    0    0    0    0    0    0
4    1    0    0    0    0    0    0    0    0
5    0    1    0    0    0    0    0    0    0
6    0    0    1    0    0    0    0    0    0
7    0    0    0    1    0    0    0    0    0

Liczba przejść

events(msebmt)$Frequencies
    to
from    Tx Rec  AE Rec+AE Rel Death no event total entering
 Tx    0 785 907   0  95  160   332      2279
 Rec    0  0  0  227 112  39   407      785
 AE    0  0  0  433  56  197   221      907
 Rec+AE  0  0  0   0 107  137   416      660
 Rel    0  0  0   0  0   0   370      370
 Death   0  0  0   0  0   0   533      533
round(events(msebmt)$Proportions,2)
    to
from    Tx Rec  AE Rec+AE Rel Death no event
 Tx   0.00 0.34 0.40  0.00 0.04 0.07   0.15
 Rec  0.00 0.00 0.00  0.29 0.14 0.05   0.52
 AE   0.00 0.00 0.00  0.48 0.06 0.22   0.24
 Rec+AE 0.00 0.00 0.00  0.00 0.16 0.21   0.63
 Rel  0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00   1.00
 Death 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00   1.00

Małe porządki

msebmt2[, c("Tstart", "Tstop", "time")] <-
msebmt2[, c("Tstart", "Tstop", "time")]/365.25

Modele

Model nieparametryczny

library(survival)
c0 <- coxph(Surv(Tstart, Tstop, status)~strata(trans),
      data = msebmt2, method = "breslow")

This Cox model has separate baseline hazards for each of the transitions and no covariates. In principle, the transition intensities could also be estimated separately, but the combined use of long format data and a single stratified coxph object makes further calculations easier.

msf0 <- msfit(object = c0, vartype = "greenwood", trans = tmat)
# msfit estimates transition hazards

Model nieparametryczny

#summary(msf0)
head(msf0$Haz)
     time     Haz trans
1 0.002737851 0.000000000   1
2 0.008213552 0.000000000   1
3 0.010951403 0.000000000   1
4 0.013689254 0.000000000   1
5 0.016427105 0.000443066   1
6 0.019164956 0.001333142   1
tail(msf0$Haz)
     time    Haz trans
6199 12.48460 0.3800455  12
6200 12.61602 0.3800455  12
6201 13.02396 0.3800455  12
6202 13.10609 0.3800455  12
6203 13.12799 0.4255001  12
6204 17.24572 0.4255001  12

Wykres sk. hazardów

plot(msf0, las = 1, lty = rep(1:2, c(8, 4)),
   xlab = "Years since transplantation")

Predykcja

Wspomagacz

library(colorspace)
state_cols <- heat_hcl(6,
           c = c(80, 30), 
           l= c(30, 90),
         power = c(1/5,2))[6:1]
ord <- c(2, 4, 3, 5, 6, 1)

Stan 1, czas = 0 dni

pt0 <- probtrans(msf0, predt = 0, method = "greenwood")
plot(pt0, ord = ord, las = 1, col = state_cols[ord],
   xlab = "Years since transplantation", type = "filled")

Stan 1 a 3, czas = 100 dni

pt100 <- probtrans(msf0, predt = 100/365.25, method = "greenwood"); par(mfrow=c(1,2))
plot(pt100, ord = ord, xlim = c(0,10), las = 1, type = "filled", col = state_cols[ord], main = "Zaczynając od stanu 1")
plot(pt100, from = 3, ord = ord, xlim = c(0,10), las = 1, type = "filled", col = state_cols[ord], main = "Zaczynając od stanu 3")

Model parametryczny

Model parametryczny

mvna, etm - także wspierają obliczenia skumulowanych hazardów

jednak nie mają wsparcia dla modeli semi-parametrycznych, jak model Coxa.

Model parametryczny

cfull <- coxph(Surv(Tstart, Tstop, status)~
         match.1 + ... + match.12 +
        + proph.1 + ... + proph.12 + 
        + ... + strata(trans), data = msebmt, method = "breslow")

Uwagi

Uwagi

 • Nie sprawdzano założeń i dopasowania modelu.

Możliwe udoskonalenia

 • input do coxph w postaci macierzy rzadkiej
 • funkcja msdata do tworzenia nowych obserwacji
 • wykresy diagnostyczne w ggplot2

Bibliografia